RODO


Klauzula informacyjna                     

 
Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
Administrator Twoich danych Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
 1. osobiście
 2. telefonicznie: 43 822 11 47
 3. pisemnie: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, lub na adres poczty elektronicznej: losi@praca.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pupsieradz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz)
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lut. g RODO) - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat przy rejestracji bezrobotnych.
 2. rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji
 3. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna                     

dotycząca przetwarzania danych osobowych bezrobotnego

 

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście
 2. telefonicznie: 43 822 11 47
 3. pisemnie: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, lub na adres poczty elektronicznej: losi@praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pupsieradz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz)

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z:
  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 50 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 1. Bankom;
 2. Firmom informatycznym
 3. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi;
 4. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 5. Jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych pracodawcy

 

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście
 2. telefonicznie: 43 822 11 47
 3. pisemnie: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, lub na adres poczty elektronicznej: losi@praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pupsieradz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz)

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  1. Prowadzenie bazy danych pracodawców, zgłaszanie ofert pracy – 5 lat
  2. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej od daty wygaśnięcia umowy 10 lat
  3. Udzielanie refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 10 od daty wygaśnięcia umowy 10 lat
  4. Realizacja robót publicznych – 5 lat od daty wygaśnięcia umowy
  5. Realizacja prac interwencyjnych – 5 lat od daty wygaśnięcia umowy
  6. Realizacja prac społecznie użytecznych – 5 lat od daty wygaśnięcia umowy
  7. Organizacja staży – 5 lat od daty wygaśnięcia umowy
  8. Przyznanie środków finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dane będą przetwarzane przez 10 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych od pierwszego dnia roku następnego po roku pozyskania danych.
  9. Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 1. Bankom;
 2. Firmom informatycznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanej umowy powierzenia
 3. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi;
 4. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahenta

 

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście
 2. telefonicznie: 43 822 11 47
 3. pisemnie: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, lub na adres poczty elektronicznej: losi@praca.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pupsieradz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz)

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w celach:

wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych. Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy, podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 1. Banki;
 2. Operatorzy pocztowi
 3. Firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Wawrzyniak , w dniu:  28‑05‑2019 13:35:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Wawrzyniak
email: admin@pupsieradz.pl
, w dniu:  28‑05‑2019 13:35:30
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2019 14:28:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie